Kung emergencia tatawag ka sa 112

Babae ka ba?

Nasa mahirap na situasyon ka ba ngayon?

Kailangan mo bang mayroong kausap?

Pwede karing hindi magpapakilala

 
Narito ang mga telepono na pwede mong tawagan kung kailangan mo nang tulong:

 
Tulong Sa Mga Babae 070 2700066

Social office Operator Ng Telepono 0660 88000

Hospital, Ng Emergencia 0660-891 34 or 891 36

Pinakamalapit na polis 11414

(Terrafem) Tulong International Na pang-babae 020-521010

Kung emergencia tatawag ka sa 112